ผลการเลือกตั้ง 2562

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ส.ส. แบ่งเขต | ส.ส. บัญชีรายชื่อ | การจัดตั้งรัฐบาล

ผลการเลือกตั้ง 2562 ส.ส. แบบแบ่งเขต

กรุงเทพมหานคร

 1. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ - พลังประชารัฐ
 2. พัชรินทร์ ศิริพงษ์ - พลังประชารัฐ
 3. วรรณวรี ตะล่อมสิน - อนาคตใหม่
 4. กรณีศ งามสุคนธ์รัตนา - พลังประชารัฐ
 5. ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ - เพื่อไทย
 6. ภาดาท์ วรกานนท์ - พลังประชารัฐ
 7. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ - พลังประชารัฐ
 8. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ - พลังประชารัฐ
 9. สิระ เจนจาคะ - พลังประชารัฐ
 10. การุณ โหสกุล - เพื่อไทย
 11. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ - เพื่อไทย
 12. อนุสรณ์ ปั้นทอง - เพื่อไทย
 13. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ - พลังประชารัฐ
 14. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ - เพื่อไทย
 15. ชาญวิทย์ วิภูศิริ - พลังประชารัฐ
 16. จิรายุ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
 17. ศิริพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ
 18. ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ - เพื่อไทย
 19. ประสิทธิ์ มะหะหมัด - พลังประชารัฐ
 20. มณฑล โพธิ์คาย - อนาคตใหม่
 21. สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ - อนาคตใหม่
 22. เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - อนาคตใหม่
 23. โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี - อนาคตใหม่
 24. ทศพร ทองศิริ - อนาคตใหม่
 25. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ - อนาคตใหม่
 26. วัน อยู่บำรุง - เพื่อไทย
 27. จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ - อนาคตใหม่
 28. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ - อนาคตใหม่
 29. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา - เพื่อไทย
 30. จักรพันธ์ พรนิมิตร - พลังประชารัฐ

กระบี่

 1. สาคร เกี่ยวข้อง - ประชาธิปัตย์
 2. สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง - ภูมิใจไทย

กาญจนบุรี

 1. สมชาย วิษณุวงศ์ - พลังประชารัฐ
 2. สมเกียรติ วอนเพียร - พลังประชารัฐ
 3. ยศวัฒน์ มาไพศาลสิ้น - ภูมิใจไทย
 4. ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ - พลังประชารัฐ
 5. อัฏฐพล โพธิพิพิธ - พลังประชารัฐ

กาฬสินธุ์

 1. บุญรื่น ศรีธเรศ - เพื่อไทย
 2. วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ - เพื่อไทย
 3. คมเดช ไชยศิวามงคล - เพื่อไทย
 4. พีระเพชร ศิริกุล - เพื่อไทย
 5. ประเสริฐ บุญเรือง - เพื่อไทย

กำแพงเพชร

 1. ไผ่ ลิกค์ - พลังประชารัฐ
 2. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ - พลังประชารัฐ
 3. อนันต์ ผลอํานวย - พลังประชารัฐ
 4. ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พลังประชารัฐ

ขอนแก่น

 1. ฐิตินันท์ แสงนาค - อนาคตใหม่
 2. วัฒนา ช่างเหลา - พลังประชารัฐ
 3. จตุพร เจริญเชื้อ - เพื่อไทย
 4. มุกดา พงษ์สมบัติ - เพื่อไทย
 5. ภาควัต ศรีสุรพล - เพื่อไทย
 6. สิงหภณ ดีนาง - เพื่อไทย
 7. นวัธ เตาะเจริญสุข - เพื่อไทย
 8. สรัสนันท์ อรรณนพพร - เพื่อไทย
 9. วันนิวัติ สมบูรณ์ - เพื่อไทย
 10. บัลลังก์ อรรณนพพร - เพื่อไทย

จันทบุรี

 1. ฐนภัทร กิตติวงศา - อนาคตใหม่
 2. จารึก ศรีอ่อน - อนาคตใหม่
 3. ญาณธิชา บัวเผื่อน - อนาคตใหม่

ฉะเชิงเทรา

 1. กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ - อนาคตใหม่
 2. ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ - พลังประชารัฐ
 3. สุชาติ ต้นเจริญ - พลังประชารัฐ
 4. จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ - อนาคตใหม่

ชลบุรี

 1. สุชาติ ชมกลิ่น - พลังประชารัฐ
 2. จองชัย วงศ์ทรายทอง - พลังประชารัฐ
 3. รณเทพ อนุวัฒน์ - พลังประชารัฐ
 4. สรวุฒิ เนื่องจํานงค์ - พลังประชารัฐ
 5. ขวัญเลิศ พานิชมาท - อนาคตใหม่
 6. จรัส คุ้มไข่น้ํา - อนาคตใหม่
 7. กวินนาถ ตาคีย์ - อนาคตใหม่
 8. สะถิระ เผือกประพันธุ์ - พลังประชารัฐ

ชัยนาท

 1. อนุชา นาคาศัย - พลังประชารัฐ
 2. มณเฑียร สงฆ์ประชา - พลังประชารัฐ

ชัยภูมิ

 1. โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย - เพื่อไทย
 2. เชิงชาย ชาลีรินทร์ - พลังประชารัฐ
 3. สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ - พลังประชารัฐ
 4. มานะ โลหะวณิชย์ - เพื่อไทย
 5. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล - เพื่อไทย
 6. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ - เพื่อไทย

ชุมพร

 1. ชุมพล จุลใส - ประชาธิปัตย์
 2. สราวุธ อ่อนละมัย - ประชาธิปัตย์
 3. สุพล จุลใส - รวมพลังประชาชาติไทย

เชียงราย

 1. เอกภพ เพียรพิเศษ - อนาคตใหม่
 2. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ - เพื่อไทย
 3. วิสาร เตชะธีราวัฒน์ - เพื่อไทย
 4. รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ - เพื่อไทย
 5. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน - เพื่อไทย
 6. พีรเดช คําสมุทร - อนาคตใหม่
 7. ละออง ติยะไพรัช - เพื่อไทย

เชียงใหม่

 1. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ - เพื่อไทย
 2. นพคุณ รัฐผไท - เพื่อไทย
 3. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม - เพื่อไทย
 4. วิทยา ทรงคํา - เพื่อไทย
 5. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ - เพื่อไทย
 6. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ - เพื่อไทย
 7. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย - เพื่อไทย
 8. ศรีนวล บุญลือ - อนาคตใหม่
 9. ศรีเรศ โกฏคําลือ - เพื่อไทย

ตรัง

 1. นิพันธ์ ศิริธร - พลังประชารัฐ
 2. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย - ประชาธิปัตย์
 3. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ - ประชาธิปัตย์

ตราด

 1. ศักดินัย นุ่มหนู - อนาคตใหม่

ตาก

 1. ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ - พลังประชารัฐ
 2. ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ - ประชาธิปัตย์
 3. ภาคภูมิ บูลย์ประมุข - พลังประชารัฐ

นครนายก

 1. วุฒิชัย กิตติธเนศวร - เพื่อไทย

นครปฐม

 1. สินธพ แก้วพิจิตร - ประชาธิปัตย์
 2. พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ - ชาติไทยพัฒนา
 3. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา - อนาคตใหม่
 4. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ - พลังประชารัฐ
 5. จุมพิตา จันทรขจร - อนาคตใหม่

นครพนม

 1. ศุภชัย โพธิ์สุ - ภูมิใจไทย
 2. มนพร เจริญศรี - เพื่อไทย
 3. ไพจิต ศรีวรขาน - เพื่อไทย
 4. ชวลิต วิชยสุทธิ์ - เพื่อไทย

นครราชสีมา

 1. เกษม ศุภรานนท์ - พลังประชารัฐ
 2. วัชรพล โตมรศักดิ์ - ชาติพัฒนา
 3. ประเสริฐ จันทรรวงทอง - เพื่อไทย
 4. ทวีรัฐ รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 5. โกศล ปัทมะ - เพื่อไทย
 6. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 7. ทัศนียา รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 8. ทัศนาพร เกษเมธีการุณ - พลังประชารัฐ
 9. อภิชา เลิศพชรกมล - ภูมิใจไทย
 10. พรชัย อํานวยทรัพย์ - ภูมิใจไทย
 11. สมศักดิ์ พันธ์เกษม - พลังประชารัฐ
 12. ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ - เพื่อไทย
 13. วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ - ภูมิใจไทย
 14. สุชาติ ภิญโญ - เพื่อไทย

นครศรีธรรมราช

 1. รงค์ บุญสวยขวัญ - พลังประชารัฐ
 2. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง - พลังประชารัฐ
 3. เทพไท เสนพงศ์ - ประชาธิปัตย์
 4. ประกอบ รัตนพันธ์ - ประชาธิปัตย์
 5. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - ประชาธิปัตย์
 6. ชัยชนะ เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
 7. สายัณห์ ยุติธรรม - พลังประชารัฐ
 8. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - ประชาธิปัตย์

นครสวรรค์

 1. ภิญโญ นิโรจน์ - พลังประชารัฐ
 2. วีระกร คําประกอบ - พลังประชารัฐ
 3. สัญญา นิลสุพรรณ - พลังประชารัฐ
 4. มานพ ศรีผึ้ง - ภูมิใจไทย
 5. ทายาท เกียรติชูศักดิ์ - เพื่อไทย
 6. นิโรธ สุนทรเลขา - พลังประชารัฐ

นนทบุรี

 1. เจริญ เรี่ยวแรง - พลังประชารัฐ
 2. จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ - เพื่อไทย
 3. มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ - เพื่อไทย
 4. มนตรี ตั้งเจริญถาวร - เพื่อไทย
 5. วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ - เพื่อไทย
 6. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ - เพื่อไทย

นราธิวาส

 1. วัชระ ยาวอหะซัน - พลังประชารัฐ
 2. สัมพันธ์ มะยูโซะ - พลังประชารัฐ
 3. กูเฮง ยาวอหะซัน - ประชาชาติ
 4. กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ - ประชาชาติ

น่าน

 1. สิรินทร รามสูต - เพื่อไทย
 2. ชลน่าน ศรีแก้ว - เพื่อไทย
 3. ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ - เพื่อไทย

บึงกาฬ

 1. เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ - เพื่อไทย
 2. ไตรรงค์ ติธรรม - เพื่อไทย

บุรีรัมย์

 1. สนอง เทพอักษรณรงค์ - ภูมิใจไทย
 2. รังสิกร ทิมาตฤกะ - ภูมิใจไทย
 3. สมบูรณ์ ซารัมย์ - ภูมิใจไทย
 4. โสภณ ซารัมย์ - ภูมิใจไทย
 5. อติพงษ์ ฐิติพิทยา - ภูมิใจไทย
 6. ไตรเทพ งามกมล - ภูมิใจไทย
 7. จักรกฤษณ์ ทองศรี - ภูมิใจไทย
 8. รุ่งโรจน์ ทองศรี - ภูมิใจไทย

ปทุมธานี

 1. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล - เพื่อไทย
 2. ศุภชัย นพขำ - เพื่อไทย
 3. อนาวิล รัตนสถาพร - อนาคตใหม่
 4. ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ - เพื่อไทย
 5. พรพิมล ธรรมสาร - เพื่อไทย
 6. พิษณุ พลธี - ภูมิใจไทย

ประจวบคีรีขันธ์

 1. มนตรี ปาน้อยนนท์ - ประชาธิปัตย์
 2. พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ - เพื่อไทย
 3. ประมวล พงศ์ถาวราเดช - ประชาธิปัตย์

ปราจีนบุรี

 1. อํานาจ วิลาวัลย์ - ภูมิใจไทย
 2. ชยุต ภุมมะกาญจนะ - ภูมิใจไทย
 3. สฤษดิ์ บุตรเนียร - ภูมิใจไทย

ปัตตานี

 1. อันวาร์ สาและ - ประชาธิปัตย์
 2. อับดุลบาซิม อาบู - ภูมิใจไทย
 3. อนุมัติ ชูสารอ - ประชาชาติ
 4. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ - ประชาชาติ

พระนครศรีอยุธยา

 1. เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร - ภูมิใจไทย
 2. นพ ชีวานันท์ - เพื่อไทย
 3. สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล - ภูมิใจไทย
 4. จิรทัศ ไกรเดชา - เพื่อไทย

พังงา

 1. กันตวรรณ ตันเถียร - ประชาธิปัตย์

พัทลุง

 1. ภูมิศิษฐ์ คงมี - ภูมิใจไทย
 2. ฉลอง เทอดวีระพงศ์ - ภูมิใจไทย
 3. นริศ ขํานุรักษ์ - ประชาธิปัตย์

พิจิตร

 1. พรชัย อินทร์สุข - ประชาธิปัตย์
 2. ภูติท อินสุวรรณ์ - ประชาธิปัตย์
 3. สุรชาติ ศรีบุศกร - ประชาธิปัตย์

พิษณุโลก

 1. ปดิพัทธ์ สันติภาตา - อนาคตใหม่
 2. นพพล เหลืองทองนารา - เพื่อไทย
 3. อนุชา น้อยวงศ์ - พลังประชารัฐ
 4. นิยม ข่างพินิจ - เพื่อไทย
 5. มานัส อ่อนอ้าย - พลังประชารัฐ

เพชรบุรี

 1. กฤษณ์ แก้วอยู่ - พลังประชารัฐ
 2. สาธิต อุ่ยตระกูล - พลังประชารัฐ
 3. สุชาติ อุสาหะ - พลังประชารัฐ

เพชรบูรณ์

 1. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ - พลังประชารัฐ
 2. จักรัตน์ พัวช่วย - พลังประชารัฐ
 3. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ - พลังประชารัฐ
 4. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ - พลังประชารัฐ
 5. เอียม ทองใจสุด - พลังประชารัฐ

แพร่

 1. เอกการ ซื้อทรงธรรม - อนาคตใหม่
 2. กฤติดนัย สันแก้ว - อนาคตใหม่

พะเยา

 1. ธรรมนัส พรหมเผ่า - พลังประชารัฐ
 2. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ - เพื่อไทย
 3. จีรเดช ศรีวิราช - พลังประชารัฐ

ภูเก็ต

 1. สุทา ประทีป ณ ถลาง - พลังประชารัฐ
 2. นัทธี ถิ่นสาคู - พลังประชารัฐ

มหาสารคาม

 1. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ - เพื่อไทย
 2. ไชยวัฒนา ติณรัตน์ - เพื่อไทย
 3. ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร - เพื่อไทย
 4. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ - เพื่อไทย
 5. สุทิน คลังแสง - เพื่อไทย

มุกดาหาร

 1. อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ - เพื่อไทย
 2. บุญธิณ ประทุมสี - เพื่อไทย

แม่ฮ่องสอน

 1. ปัญญา จีนาคํา - พลังประชารัฐ

ยะลา

 1. อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ - พลังประชารัฐ
 2. ซูการ์โน มะทา - ประชาชาติ
 3. อับดุลอายี สาแข็ง - ประชาชาติ

ยโสธร

 1. ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ - เพื่อไทย
 2. บุญแก้ว สมวงศ์ - เพื่อไทย
 3. ธนกร ไชยกุล - เพื่อไทย

ร้อยเอ็ด

 1. อนุรักษ์ จุรีมาศ - ชาติไทยพัฒนา
 2. ฉลาด ขามช่วง - เพื่อไทย
 3. นิรมิต สุจารี - เพื่อไทย
 4. นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ - เพื่อไทย
 5. จิราพร สินธุไพร - เพื่อไทย
 6. กิตติ สมทรัพย์ - เพื่อไทย
 7. ศักดา คงเพชร - เพื่อไทย

ระนอง

 1. คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ - ภูมิใจไทย

ระยอง

 1. สาธิต ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 2. บัญญัติ เจตนจันทร์ - ประชาธิปัตย์
 3. ธารา ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 4. สมพงษ์ โสภณ - พลังประชารัฐ

ราชบุรี

 1. กุลวลี นพอมรบดี - พลังประชารัฐ
 2. บุญยิ่ง นิติกาญจนา - พลังประชารัฐ
 3. ปารีณา ไกรคุปต์ - พลังประชารัฐ
 4. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ - ประชาธิปัตย์
 5. บุญสือ ประเสริฐโสภา - ภูมิใจไทย

ลพบุรี

 1. ประทวน สุทธิอํานวยเดช - พลังประชารัฐ
 2. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช - ภูมิใจไทย
 3. อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม - เพื่อไทย
 4. เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ - ภูมิใจไทย

ลําปาง

 1. กิตติกร โล่ห์สุนทร - เพื่อไทย
 2. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร - เพื่อไทย
 3. จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ - เพื่อไทย
 4. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ - เพื่อไทย

ลําพูน

 1. สงวน พงษ์มณี - เพื่อไทย
 2. รังสรรค์ มณีรัตน์ - เพื่อไทย

เลย

 1. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล - เพื่อไทย
 2. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ - เพื่อไทย
 3. ธนยศ ทิมสุวรรณ - ภูมิใจไทย

ศรีสะเกษ

 1. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ - ภูมิใจไทย
 2. สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ - เพื่อไทย
 3. วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ - เพื่อไทย
 4. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ - เพื่อไทย
 5. ธีระ ไตรสรณกุล - เพื่อไทย
 6. วีระพล จิตสัมฤทธิ์ - เพื่อไทย
 7. อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ - ภูมิใจไทย
 8. ผ่องศรี แซ่จึง - เพื่อไทย

สกลนคร

 1. อภิชาติ ตรสวัสติชัย - เพื่อไทย
 2. นิยม เวชกามา - เพื่อไทย
 3. พัฒนา สัพโส - เพื่อไทย
 4. อนุรักษ์ บุญศล - เพื่อไทย
 5. สกุณา สาระนันท์ - เพื่อไทย
 6. เกษม อุประ - เพื่อไทย

สงขลา

 1. วันชัย ปริญญาศิริ - พลังประชารัฐ
 2. ศาสตรา ศรีปาน - พลังประชารัฐ
 3. พยม พรหมเพชร - พลังประชารัฐ
 4. อรุณ สวัสดี - พลังประชารัฐ
 5. เดซอิศม์ ขาวทอง - ประชาธิปัตย์
 6. ถาวร เสนเนียม - ประชาธิปัตย์
 7. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ - ภูมิใจไทย
 8. สุรินทร์ ปาลาเร่ - ประชาธิปัตย์

สตูล

 1. พิบูลย์ รัชกิจประการ - ภูมิใจไทย
 2. วรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย

สมุทรปราการ

 1. อัครวัฒน์ อัศวเหม - พลังประชารัฐ
 2. ยงยุทธ สุวรรณบุตร - พลังประชารัฐ
 3. ภริม พูลเจริญ - พลังประชารัฐ
 4. วุฒินันท์ บุญชู - อนาคตใหม่
 5. กรุงศรีวิไล สุทินเผือก - พลังประชารัฐ
 6. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ - พลังประชารัฐ
 7. ไพลิน เทียนสุวรรณ - พลังประชารัฐ

สมุทรสงคราม

 1. รังสิมา รอดรัศมี - ประชาธิปัตย์

สมุทรสาคร

 1. ทองแดง เบ็ญจะปัก - อนาคตใหม่
 2. สมัคร ป้องวงษ์ - อนาคตใหม่
 3. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ - พลังประชารัฐ

สระแก้ว

 1. ฐานิสร์ เทียนทอง - พลังประชารัฐ
 2. ตรีนุช เทียนทอง - พลังประชารัฐ
 3. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ - พลังประชารัฐ

สระบุรี

 1. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย - พลังประชารัฐ
 2. สมบัติ อํานาคะ - พลังประชารัฐ
 3. องอาจ วงษ์ประยูร - เพื่อไทย

สิงห์บุรี

 1. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ - พลังประชารัฐ

สุโขทัย

 1. พรรณสิรี กุลนาถศิริ - พลังประชารัฐ
 2. ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง - พลังประชารํฐ
 3. สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ - ภูมิใจไทย

สุพรรณบุรี

 1. สรขัด สุจิตต์ - ชาติไทยพัฒนา
 2. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ - ชาติไทยพัฒนา
 3. ประภัตร โพธสุธน - ชาติไทยพัฒนา
 4. เสมอกัน เที่ยงธรรม - ชาติไทยพัฒนา

สุราษฎร์ธานี

 1. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ - ประชาธิปัตย์
 2. วิวรรธน์ นิลวัชรมณี - ประชาธิปัตย์
 3. วชิราภรณ์ กาญจนะ - ประชาธิปัตย์
 4. สมชาติ ประดิษฐาน - ประชาธิปัตย์
 5. สินิตย์ เลิศไกร - ประชาธิปัตย์
 6. ธีรภัทร พริ้งศุลกะ - ประชาธิปัตย์

สุรินทร์

 1. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร - ภูมิใจไทย
 2. ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ - พลังประชารัฐ
 3. คุณากร ปรีชาชนะชัย - เพื่อไทย
 4. ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล - เพื่อไทย
 5. ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม - เพื่อไทย
 6. สมบัติ ศรีสุรินทร์ - เพื่อไทย
 7. ชูศักดิ์ แอกทอง - เพื่อไทย

หนองคาย

 1. กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ - เพื่อไทย
 2. ชนก จันทาทอง - เพื่อไทย
 3. เอกธนัช อินทร์รอต - เพื่อไทย

หนองบัวลําภู

 1. สยาม หัตถสงเคราะห์ - เพื่อไทย
 2. ไชยา พรหมา - เพื่อไทย
 3. ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี - เพื่อไทย

อ่างทอง

 1. ภราดร ปริศนานันทกุล - ภูมิใจไทย

อุดรธานี

 1. ศราวุธ เพชรพนมพร - เพื่อไทย
 2. อนันต์ ศรีพันธุ์ - เพื่อไทย
 3. ขจิตร ชัยนิคม - เพื่อไทย
 4. อาภรณ์ สาราคา - เพื่อไทย
 5. จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ - เพื่อไทย
 6. จักรพรรติ ไชยสาส์น - เพื่อไทย
 7. เกรียงศักดิ์ ฝ่ายสิ่งาม - เพื่อไทย
 8. เทียบจุฑา ขาวขำ - เพื่อไทย

อุทัยธานี

 1. เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย
 2. ชาตา ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย

อุตรดิตถ์

 1. กนก ลิ้มตระกูล - เพื่อไทย
 2. ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ - เพื่อไทย

อุบลราชธานี

 1. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ - เพื่อไทย
 2. วุฒิพงษ์ นามบุตร - ประชาธิปัตย์
 3. กิตติรัญญา วาจาดี - เพื่อไทย
 4. เอกชัย ทรงอํานาจเจริญ - เพื่อไทย
 5. รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ - เพื่อไทย
 6. ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ - พลังประชารัฐ
 7. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ - เพื่อไทย
 8. แนน บุณย์ธิดา สมชัย - ประชาธิปัตย์
 9. ประภูศักดิ์ จินตะเวช - เพื่อไทย
 10. สมคิด เชื้อคง - เพื่อไทย

อํานาจเจริญ

 1. สมหญิง บัวบุตร - เพื่อไทย
 2. ตะนัย มะหิพันธ์ - เพื่อไทย

ผลการเลือกตั้ง 2562 ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคอนาคตใหม่

 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล
 3. วรรณวิภา ไม้สน
 4. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 5. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
 6. พงศกร รอดชมภู
 7. พรรณิการ์ วานิช
 8. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 9. ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
 10. พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
 11. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
 12. สุรชัย ศรีสารคาม
 13. ชำนาญ จันทร์เรือง
 14. อภิชาติ ศิริสุนทร
 15. ศิริกัญญา ตันสกุล
 16. รังสิมันต์ โรม
 17. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
 18. จารุวรรณ ศรัญย์เกตุ
 19. วินท์ สุธีรชัย
 20. ไกลก้อง ไวทยการ
 21. สุเทพ อู่อ้น
 22. ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
 23. ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
 24. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
 25. คารม พลพรกลาง
 26. สมชาย ฝั่งชลจิตร
 27. วาโย อัศวรุ่งเรือง
 28. คำพอง เทพาคำ
 29. อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
 30. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
 31. นิรามาน สุไลมาน
 32. นิติพล ผิวเหมาะ
 33. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 34. วิรัช พันธุมะผล
 35. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
 36. วรภพ วิริยะโรจน์
 37. กัญจนพงศ์ จงสุทธนามณี
 38. เบญจา แสงจันทร์
 39. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 40. ณัฐวุฒิ บัวประทุม
 41. ทวีศักดิ์ ทักษิณ
 42. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
 43. สุรวาท ทองบุ
 44. องค์การ ชัยบุตร
 45. สำลี รักสุทธี
 46. เกษมสันต์ มีทิพย์
 47. ธีรัจชัย พันธุมาศ
 48. สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
 49. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
 50. จุลพันธ์ โนนศรีชัย

พรรคประชาธิปัตย์

 1. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 2. ชวน หลีกภัย
 3. บัญญัติ บรรทัดฐาน
 4. เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
 5. กัลยา โสภณพนิช
 6. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
 7. กรณ์ จาติกวณิช
 8. จุติ ไกรฤกษ์
 9. องอาจ คล้ามไพบูลย์
 10. ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
 11. อิสสระ สมชัย
 12. อัศวิน วิภูศิริ
 13. เกียรติ สิทธีอมร
 14. กนก วงษ์ตระหง่าน
 15. ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
 16. พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
 17. พนิต วิกิตเศรษฐ์
 18. อภิชัย เตชะอุบล
 19. วีระชัย วีระเมธีกุล
 20. จิตรภัสร์ กฤดากร

พรรคพลังประชารัฐ

 1. ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
 2. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 3. พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
 4. สมศักดิ์ เทพสุทิน
 5. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
 6. สันติ กีระนันทน์
 7. วิรัช รัตนเศรษฐ
 8. สันติ พร้อมพัฒน์
 9. สุพล ฟองงาม
 10. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 11. เอกราช ช่างเหลา
 12. พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
 13. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
 14. สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
 15. สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
 16. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
 17. วิเชียร ชวลิต
 18. อรรถกร ศิริลัทธยากร
 19. วทันยา วงษ์โอภาสี

พรรคภูมิใจไทย

 1. อนุทิน ชาญวีรกูล
 2. ชัย ชิดชอบ
 3. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 4. นาที รัชกิจประการ
 5. สรอรรถ กลิ่นประทุม
 6. ทรงศักดิ์ ทองศรี
 7. วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
 8. ศุภมาส อิศรภักดี
 9. กรวีร์ ปริศนานันทกุล
 10. ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
 11. เพชรดาว โต๊ะมีนา
 12. ศุภชัย ใจสมุทร

พรรคเสรีรวมไทย

 1. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 2. วัชรา ณ วังขนาย
 3. วิรัตน์ วรศสิริน
 4. เรวัต วิศรุตเวช
 5. ประสงค์ บูรณ์พงศ์
 6. นภาพร เพ็ชร์จินดา
 7. เพชร เอกกำลังกุล
 8. ธนพร โสมทองแดง
 9. อำไพ กองมณี
 10. วิศณุ ม่องแพรสี

พรรคเศรษฐกิจใหม่

 1. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
 2. สุภดิช อากาศฤกษ์
 3. นิยม วิวรรธนดิฐกุล
 4. ภาสกร เงินเจริญกุล
 5. มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
 6. มารศรี ขจรเรืองโรจน์

พรรคเพื่อชาติ

 1. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
 2. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
 3. อารี ไกรนรา
 4. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
 5. ลินดา เชิดชัย

พรรคชาติไทยพัฒนา

 1. วราวุธ ศิลปอาชา
 2. ธีระ วงศ์สมุทร
 3. นิกร จำนง
 4. นพดล มาตรศรี

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

 1. จัตุมงคล โสณกุล
 2. เพชรชมพู กิจบูรณะ
 3. เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
 4. อนุสรี ทับสุวรรณ

พรรคพลังท้องถิ่นไท

 1. ชัชวาลล์ คงอุดม
 2. โกวิทย์ พวงงาม
 3. นพดล แก้วสุพัฒน์

พรรคชาติพัฒนา

 1. เทวัญ ลิปตพัลลภ
 2. ดล เหตระกูล

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

 1. ดำรงค์ พิเดช
 2. ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

พรรคประชาชาติ

 1. วันมูหะมัดนอร์ มะทา

พรรคพลังปวงชนไทย

 1. นิคม บุญวิเศษ

พรรคพลังชาติไทย

 1. ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พรรคประชาภิวัฒน์

 1. สมเกียรติ ศรลัมพ์

พรรคไทยศรีวิไลย์

 1. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคพลังไทยรักไทย

 1. คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 1. ปรีดา บุญเพลิง

พรรคประชานิยม

 1. ยงยุทธ เทพจำนงค์

พรรคประชาธรรมไทย

 1. พิเชษฐ สถิวชวาล

พรรคประชาชนปฏิรูป

 1. ไพบูลย์ นิติตะวัน

พรรคพลเมืองไทย

 1. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

พรรคประชาธิปไตยใหม่

 1. สุรทิน พิจารณ์

พรรคพลังธรรมใหม่

 1. วีระ มาศฉมาดล

การจัดตั้งรัฐบาล

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ได้เสียงสนับสนุน 500 เสียง

พรรคพลังประชารัฐ 116 เสียง
พรรคประชาธิปัตย์ 51 เสียง
(ไม่นับ ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานรัฐสภา, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออกก่อนการประชุม)
พรรคภูมิใจไทย 50 เสียง
(ไม่นับ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ งดออกเสียง)
พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง
พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง
พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง
พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 เสียง
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง
พรรคประชาชนปฏิรูป 1 เสียง
พรรคพลังชาติไทย 1 เสียง
พรรคประชาธรรมไทย 1 เสียง
พรรคประชาธิไตยใหม่ 1 เสียง
พรรคพลังไทยรักไทย 1 เสียง
พรรคประชานิยม 1 เสียง
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 เสียง
พรรคพลเมืองไทย 1 เสียง
พรรคพลังธรรมใหม่ 1 เสียง
พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง
พรรคประชาภิวัฒน์ 1 เสียง
ส.ว. 249 เสียง
(ไม่นับ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา)

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ได้เสียงสนับสนุน 244 เสียง

พรรคเพื่อไทย 136 เสียง
พรรคอนาคตใหม่ 79 เสียง
(ไม่นับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลสั่งให้ระงับการทำหน้าที่ ส.ส., จุมพิดา จันทรขจร ที่ป่วย)
พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง
พรรคประชาชาติ 7 เสียง
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง
พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง
พรรคพลังปวงชนไทย 1 เสียง